Stedenbouw & ruimtelijke planning

Stedenbouw & Ruimtelijke planning

PEILER tracht binnen de beperkte Vlaamse ruimte steeds te zoeken naar kwaliteitsvolle & duurzame oplossingen voor ieders ruimtelijke behoefte.

PEILER werkt zowel voor particulieren, bedrijven en overheden gefundeerde ruimtelijke projecten uit waarbij we een meerwaarde wensen te creëren voor zowel de opdrachtgever als de omgeving. We zijn sterk in de integrale begeleiding van alle stedenbouwkundige of planologische procedures.

We werken steeds resultaatgericht, binnen vaak complexe situaties, waarbij de overige sectorale wetgevingen veelal verweven zitten met de Vlaamse stedenbouwwetgeving. Het vinden van de heikele punten binnen elk dossier is onontbeerlijk om op gepaste wijze het voorbereidingstraject op poten te zetten. PEILER zet zeer sterk in op het voorbereidingstraject om zodoende het resultaat van elke procedure te kunnen inschatten. Evenals trachten we steeds heldere en frisse dossiers af te leveren dewelke de tand des tijd moeten kunnen doorstaan.

Contacteer ons →

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

De vervanger van het vroegere BPA waarmee de overheid haar structuurplannen tracht uit te voeren. Een RUP vervangt de vroegere bestemmingsplannen (gewestplan, BPA, …) binnen een duidelijke afgebakend plan.

Planologische attesten

Een planologisch attest is een instrument dat (bepaalde) bedrijven het recht geeft initiatief te nemen inzake herbestemming & zonevreemde uitbreiding. Deze dienen verplicht opgemaakt te worden door een erkend ruimtelijk planner.

Inrichtingsplannen

Een doordacht, functioneel en leesbaar (inrichtings)plan voor een nieuw aan te snijden of herin te richten perceel moet ons inziens altijd een meerwaarde opleveren voor de eigenaar, de gebruikers en de omgeving.

Juridisch advies & technische bijstand

Onze duidelijke taal & no-nonsense voorstellen scheppen werken steeds verhelderend. Wij nemen met plezier de hele administratieve procedure voor onze rekening zodat u hier geen slaap voor moet laten.

Omgevingsvergunning

Het gelijktijdig aanvragen van een stedenbouwkundige én milieuvergunning? Het wordt mogelijk in de nabije toekomst met de omgevingsvergunning via één procedure.