Milieu

Milieu

PEILER zoekt milieu(technische) oplossingen die zowel aanvaardbaar zijn voor de opdrachtgever alsook inpasbaar zijn in het milieu. Gepaste trajectbegeleiding wordt steeds belangrijker én geapprecieerd door de verschillende overheden; hier komt de expertise van PEILER dus zeker van pas.

Particulieren, bedrijven en overheden kunnen met hun juridische en technische vragen terecht bij PEILER. We analyseren de wensen van opdrachtgeven en gaan steeds voor een vergunbaar project of ondersteuning op maat.

Onze kennis over de complexe en sterk vertakte milieuwetgeving is onontbeerlijk om resultaatgericht te kunnen werken. Net zoals onze stedenbouwkundige dossiers zetten we sterk in op het voorbereidingstraject van elk dossier. Het vinden van meest heikele punten binnen elk project én het zoeken van een gepaste oplossing, is één van onze specialiteiten.

Contacteer ons →

Juridisch advies & technische bijstand

Onze duidelijke taal & no-nonsense voorstellen scheppen werken steeds verhelderend. Wij nemen met plezier de hele administratieve procedure voor onze rekening zodat u hier geen slaap voor moet laten.

Plan- of project mer screenings

Zo goed als elk bouwproject dient voorzien te worden van een project-mer-screening. Een taak die PEILER reeds vele malen op onafhankelijke wijze met succes heeft volbracht. Dit geldt eveneens voor de screenings horende bij de planinitiatieven.

Boscompensaties

PEILER heeft reeds verschillende malen eigenaars begeleidt naar de meest optimale oplossing m.b.t. ontbossingsdossiers.

Watertoetsen

Een correct opgemaakte watertoets, t.t.z. een inschatting van de effecten van uw project op de discipline water (in de ruime zin), is onontbeerlijk binnen elke vergunningsaanvraag.

Passende beoordelingen

Het opmaken van een gerichte studie die nagaat of er betekenisvolle effecten te verwachten zijn bij een vergunningstraject of planinitiatief binnen een speciale beschermingszone.

MER-coördinatie

PEILER verzamelt al de nodige deskundigen rond zich in één team en verzorgt de coördinatie, communicatie en begeleiding van de hele procedure.